DEMO-SHOP
Beställningar kommer inte att behandlas och skickas.
Fraktfritt vid beställningar över 1100 kr
30 dagars returrätt

Allmänna villkor

Allmänna villkor och kundinformationer

I. Allmänna villkor

§ 1 Grundläggande bestämmelser

(1) (1) Våra allmänna villkor samt våra villkor för försäljning och leverans gäller för alla avtal med oss (D&S Espresso International GmbH) som leveratör via webbplatsen www.espresso-international.at. Om inget annat överenskommits utesluts i förekommande fall egna villkor som du använder.

(2) (2) Konsumenter enligt bestämmelserna nedan är alla fysiska personer som utför en rättshandling i ett syfte som till övervägande del varken kan tillföras deras näringsverksamhet eller verksamhet som egenföretagare. Med näringsidkare avses däremot en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med status som juridisk person som vid avtalsingåendet handlar för ändamål som har samband med den egna handeln, näringsverksamheten eller yrke.

§ 2 Upprättandet av avtal

(1) Avtalet avser försäljning av varor.

(2) Redan i och med framställning av respektive produkt på vår hemsida föreslår vi ett bindande erbjudande att sluta ett avtal via webbutiken enligt de i artikelbeskrivningen angivna villkoren.

(3) Köpeavtalet sluts på följande sätt via kundvagnssystemet på webbsidan: De för inköp avsedda varorna läggs i ”varukorgen”. Genom knappen i navigeringsfältet kan du hämta ”kundvagnen” och när som helst utföra ändringar där.
Efter att har öppnat ”betala nu” och angett dina personuppgifter tillsammans med betalnings- och fraktvillkor visas orderinformationen en gång till.
Om du väljer att betalta genom ett direktbetalningssystem (t.e. PayPal/PayPal Express, Amazon-Payments, direkt banköverföring) dirigeras du antingen till beställningsöversikten i vår webbutik eller vidare till direktbetalningssystemets webbsida.
Om det finns en vidarebefordran till respektive direktbetalningssystem välj eller ange data. Slutligen, på leverantörens webbplats för direktbetalning eller efter att du har dirigerats tillbaka till vår webbutik, visas orderinformationen en gång till.
Beställaren kan när som helst titta på, ändra uppgifterna (också via funktionen ”tillbaka” i internetbrowser) eller avboka beställningen innan beställningen skickas in. Genom att skicka beställningen via knappen ”Beställ” förklarar du att du rättskligt bindande accepterat anbudet. Därmed avluts köpeavtalet.

(4) Alla förfrågningar att förbereda ett erbjudande åt dig är inte bindande. Vi förbereder för dig ett bindande erbjudande i skriftlig form (t.ex. per e-post) vilket kan godtas enom fem dagar (om inget annat anges i respektive erbjudande).

(5) Avveckling av beställningen och förmedling av alla delar av avtalet kräver information via e-post där svaren är delvis automatiserade. Du måste därför se till att den e-postadressen som anges är den rätta och att mottagandet av respektive e-post garanteras.

§ 3 Retentionsrätt, Återtangandeförbehåll

(1) Du kan utöva en rätt endast om det gäller fordringar från samma avtalsförhållande.

(2) Varorna förblir vår egendom tills full betalning mottagits.

(3) Om du är företagare gäller:
a) a) Vi förbehåller oss äganderätten till varan tills alla fordringar från den pågående affärsförbindelsen fullföljts. Vid övergång av egendom för sådana varor är det inte tillåtet att begära att dessa förpantas som en säkerhet.
b) b) Du kan sälja varorna vidare i den vanliga verksamheten. I dessa fall frånsäger du alla krav motsvarande fakturabeloppet som erhålls vid vidareförsäljningen till oss och vi godtar din avsägelse. Du är därmed berättigad att själv driva in denna fordran. Om du inte uppfyller dina betalningsskyldigheter på rätt sätt förbehåller vi oss dock rätten att själva indriva fordringen.
c) c) I händelse av angränsande och blandande varor, som är föremål för äganderättsförbehåll, förvärvar vi delågarskap i del av varornas fakturavärde i förhållande till andra aktuella varor vid tidpunkten för bearbetningen.
d) d) Vi förbinder oss att på din begäran frige de säkerheter vi har rätt till i den utsträckning som det realiserbara värdet på våra säkerheter överstiger fordringen som säkras med mer än 10%.

§ 4 Garanti

(1) Lagstadgade garantirättigheter föreligger.

(2) Du är skyldig att genast och med tillbörlig noggrannhet undersöka varan gällande kvalitets- och mängdavvikelser och skriftligen meddela oss om uppenbara fel inom sju dagar efter att varan mottagits, och det räcker om meddelandet skickas i tid för att fristen ska anses iakttagen. Detta gäller även efter upptäckt av dolda fel som fastställs senare. Om undersöknings- och informationsskyldigheten åsidosätts utesluts alla garantianspråk.

(3) Om en egenskap hos varorna avviker från de objektiva kraven ska avvikelsen endast anses ha avtalats om du har informerats av oss om samma sak innan kontraktsdeklarationen lämnas in och avvikelsen avtalades uttryckligen och separat mellan de avtalsslutande parterna.

(4) Om du är företagare gäller avvikande från stycke 1:
a) Som varans beskaffenhet gäller endast våra egna uppgifter och tillverkarens produktbeskrivning som överenskommet, dock inte övrig reklam, offentlig lovord och yttranden från tillverkaren.
b) Vid fel uppfyller vi garantin genom att välja att antingen reparera eller byta ut varan. Om åtgärden misslyckas kan du välja att begära prisreducering eller att frånträda avtalet. Åtgärden anses misslyckad efter två fruktlösa försök, om inget annat särskilt framkommer utifrån typen av varans fel eller övriga omständigheter. Vid reparationer måste vi inte bära de ökade kostnaderna som uppkommer genom att varan transporteras till en annan plats än uppfyllelseorten, om inte transporten motsvarar varans avsedda användning.
c) Garantitiden är ett år efter att varan levererats. Den förkortade garantitiden gäller inte för oss tillskrivna och genom försummelse orsakade skador till följd av skada på liv, kropp eller hälsa, eller skador orsakade av grov vårdslöshet eller uppsåt, resp. bedrägligt handlande, eller vid regressrätt enligt §§ 478, 479 i BGB 8 (den tyska civillagen).

§ 5 Tillämplig lag, jurisdiktion och domstols behörighet

(1) Tysk lag gäller. För konsumenter är denna lag tillämpling endast om skyddet som garanteras genom tvingande lagstiftning i den staten där konsumenten vanligen vistas därmed inte fråntas (principen om den mest förmånliga lagen).
(2) Uppfyllelseort för alla prestationer utifrån de befintliga affärsförbindelserna med oss, liksom domstolsbehörighet, är vårt säte, om du inte är konsument, utan handlare eller juridisk person under allmän rätt eller offentligrättslig fond. Samma gäller om du inte omfattas av någon allmän domstolsbehörighet i Tyskland eller inom EU eller om bostadsort eller hemvist inte är kända vid tidpunkten då talan väcks. Rätten att även överklaga till en annan domstol berörs inte av detta.
(3) Bestämmelserna i FN-konventionen om internationella köp (CISG) är uttryckligen inte tillämpliga.

II. Kundinformation

1. Säljarens identitet

D&S Espresso International GmbH Liebigstraße 2 - 20
22113 Hamburg
Deutschland (Tyskland)
Telefon: 08-12111812
E-Mail: info@espresso-international.se

Alternativ tvistlösning:
Europeiska kommissionen tillhandahåller en webbplattform för tvistlösning utanför domstol, som kan hämtas under https://ec.europa.eu/odr.

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför ett organ för tvistlösning.

2. Information om avtalsslut

De tekniska stegen för att sluta avtalet, själva avtalsslutet och korrigeringsmöjligheterna sker i enlighet med bestämmelserna ”ingående av avtalet” i våra allmänna villkor (del I).

3. Avtalsspråk, lagring av avtalstext

3.1. Avtalsspråket är svenska.

3.2. Hela avtalstexten lagras inte av oss. Innan beställningen skickas genom kundvagnssystemet på webbsidan kan avtalsinformationen skrivas ut via webbläsarens utskriftsfunktion, eller sparas elektroniskt. När beställningen inkommit till oss skickas beställningsinformationen, den lagstadgade informationen vid distansavtal och våra Allmänna affärsvillkor återigen till dig via e-mail.

3.3. Vid anbudsförfrågningar utanför kundvagnssystemet på webbsidan får du all avtalsinformation inom ramen för ett bindande anbud skickat till dig via e-post, som du kan skriva ut eller spara elektroniskt.

4. Uppförandekoder

4.1. Vi följer garantimärkningen Trusted Shops GmbH:s hederskodex, som kan ses under: http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.

5. Väsentliga egenskaper för varan eller tjänsten

Väsentliga egenskaper för varan och/eller tjänsten finns i artikelbeskrivningen.

6. Priser och betalningssätt

6.1. De priser som anges för respektive erbjudande och för frakt är totalpriser. De innefattar alla delar av priset, inklusive alla tillkommande skatter.

6.2. De tillkommande fraktkostnaderna ingår inte i köpesumman. De kan hämtas via en märkt knapp på vår webbsida eller i respektive artikelbeskrivning, anges särskilt under beställningens gång och ska betalas ytterligare av dig, om inte en kostnadsfri leverans överenskommits.

6.3. De betalningssätt som är tillgängliga för dig anges under en märkt knapp på vår webbsida eller i respektive artikelbeskrivning.

6.4. Om inget annat anges för de enskilda betalningssätten förfaller betalningskraven från det ingångna avtalet genast till betalning.

7. Leveransvillkor

7.1. Leveransvillkoren, leveranstidpunkten och eventuella leveransbegränsningar anges under en märkt knapp på vår webbsida eller i respektive artikelbeskrivning.

7.2. Om du är konsument är det lagstadgat att risken för oavsiktlig försämring av det köpta föremålet under transporten övergår först när varan överlämnas till dig, oavsett om transporten är försäkrad eller oförsäkrad.
Detta gäller inte om du själv anlitat ett transportföretag som inte utsetts av företagaren eller en annan person som bestämts för att utföra transporten

7.3 Om värdet på varorna faller under den kostnadsfria frakttröskeln debiteras fraktkostnaderna.

8. Lagstadgat ansvar för fel

Ansvaret för fel i sambad med våra varor regleras av ”Garanti-bestämmelsen” i våra allmänna villkor (del I).
Dessa Allmänna affärsvillkor och denna kundinformation sammanställdes av Händlerbund Management AG:s jurister, som är specialiserade på IT-rätt, och kontrolleras ständigt gällande överensstämmelse med lagstiftningen. Händlerbund Management AG garanterar att texterna är rättsäkra och ansvarar vid fall av anmodan. Mer information om detta finns under: http://www.haendlerbund.de/agb-service


Senast uppdaterad: 23.01.2023